RURAL FORCE

rural_png

http://rural-force.mpa-sibiu.ro/

CONTEXT

Contextul in care s-a dezvoltat prezentul proiect are la baza coroborarea documentelor programatice existente la nivel european-national-regional-local cu datele statistice puse la dispozitie de catre ANOFM Bucuresti si Institutul National de Statistica Bucuresti.Nevoile identificate la nivelul grupului tinta sunt justificate in raport cu obiectivele stabilite in cadrul DCI al POSDRU 2007-2013,care prevede urmatoarele actiuni:integrare pe piata muncii a persoanelor inactive si cu risc crescut de excludere in special a celor ocupate in agricultura de subzistenta,dezvoltarea culturii antreprenoriale.

In scopul satisfacerii nevoilor beneficiarilor din grupul tinta am realizat un plan de activitati care raspunde acestor necesitati si este axat pe activitati de informare/consiliere/formare profesionala/evaluare de competente/mediere, metode inovatoare de cautare loc de munca si de mediere ,cursuri si asistenta pentru demararea unei afaceri, tinand cont de respectarea exigentelor privind protectia mediului inconjurator si respectarea principiului egalitatii de sanse si atingerii indicatorilor propusi prin DCI.In acest sens proiectul are in vedere contribuirea prin obiectivele propuse la urmatoarele documente relevante: Strategia Europeana de ocupare are in vedere sa ajute UE in atingerea obiectivelor pe care si le-a propus pentru 2020 printre care se numara si imbunatatirea ratei ocuparii fortei de munca a cel putin 75% din populatia cu varste cuprinse intre 20 si 64 de ani.

Proiectul de fata prin cei 140 de beneficiari ai programelor integrate care isi vor gasi un loc de munca,contribuie la atingerea acestor obiective; Cadrul Strategic pentru Egalitatea de Sanse Directiva Consiliului 2000/43/CE si a Directiva 2000/78/CE.Toate politicile si practicile care se vor utiliza in implementarea proiectului vor urmari sa nu faca nicio deosebire, excludere, restrictie sau preferinta pe baza de rasa, naționalitate, etnie, limba, religie, categorie sociala, gen, orientare sexuala, handicap,etc.; Strategia Europa 2020 vizeaza transformarea UE intr-o economie inteligenta,sustenabila si incluziva,pentru a oferi un nivel ridicat al ocuparii fortei de munca,al productivitatii si pentru a asigura coeziunea economica,sociala si teritoriala.Planul de actiune:Agenda Europeana pentru Antreprenoriat.

Tinand cont de numarul semnificativ de someri din Europa,acesta prevede ca ar trebui stabilite programe de sprijin anteprenorial pentru a incuraja crearea de intreprinderi ca o modalitate de reducere a somajului iar prin cei 240 beneficiari ai cursului de Competente antreprenoriale si cele 20 de afaceri independente demarate,proiectul se aliniaza acestui deziderat. In plus, proiectul va asigura competente suplimentare pentru 172 de persoane (112 beneficiari de cursuri IT si 60 beneficiari cursuri de Limba Engleza) Prin atingerea indicatorilor proiectului se va asigura acest obiectiv strategic, proiectul fiind complementar cu a patra prioritate tematica „Dezvoltarea si utilizarea mai eficienta a capitalului uman din Romania” din Cadrul Strategic National de Referinta 2007-2013 prin faptul ca prin 752 pers. care participa la FPC sau evaluare de competente contribuie la cresterea competitivitatii grupului tinta pe piata muncii,prin adaptarea formarii profesionale la cerintele pietii muncii.

Programul National de reforme si Strategia de dezvoltare Durabila a Romaniei,in domeniul social,vizeaza cele 3 prioritati ale Agendei Lisabona,revizuita astfel:atragerea si mentinerea mai multor persoane pe piata muncii,imbunatatirea adaptabilitatii intreprinderilor si lucratorilor,stimularea ocuparii fortei de munca,imbunatatirea calitatii resurselor de munca inclusiv in mediul rural,imbunatatirea calitatii vietii prin gestionare durabila a resurselor regenerabile,etc.Activitatile si obiectivele proiectului sunt in concordanta cu aceste obiective prin faptul ca 752 persoane vor participa la programe integrate (informare,consiliere,formare profesionala, evaluare de competente, ) dintre care 160 persoane vor beneficia de un serviciu personalizat si inovativ de masuri active de ocupare (mediere si consiliere) avand ca rezultat ocuparea unui loc de munca (140 pers) si ocuparea pe cont propriu (20 pers). Toate modulele din cadrul programelor de FP vor contine module privind protectia mediului inconjurator si promovarea dezvoltarii durabile.PDR 2007-2013 si PRAOIS Centru si Nord Vest urmaresc dezvoltarea armonioasa a regiunilor astfel incat acestea sa devina regiuni competitive in cadrul UE,cu o economie dinamica si diversificata, cu resurse umane calificate, cu un grad crescut de ocupare,asigurand oportunitati egale pentru toate categoriile sociale. Aceste servicii vor contribui la cresterea competitivitatii pe piata muncii prin dobandirea de abilitati si aptitudini certificate ANC de catre un numar de 752 pers. din grupul tinta. De asemenea, prin compozitia grupului tinta acesta se axeaza pe persoane ocupate in agricultura de subzistenta, persoane inactive si in căutarea unui loc de munca si are in vedere sa contribuie la cresterea sanselor acestora de a obtine un loc de munca si de a duce o viata mai buna.

Planurile de ocupare a celor 3 reg au prioritati directionate spre stimularea ocuparii in mediul rural(Prioritatea 1(A1) si 3(A1)din PRAOIS NV si Prioritatea1(A4), 3 si 6 din PRAOIS Centru). POSDRU 2007-2013,adoptat prin Decizia Comisiei Europene C(2007)5811/22.11.2007.Prin DCI al POSDRU 2007-2013,Romania si-a asumat 1650000 beneficiari,din care in cadrul DMI 5.2 pentru anul 2013 un numar de 135.000 participanti la programe integrate,astfel ca prin cei 752 membri ai grupului tinta participanti la servicii integrate,proiectul contribuie la realizarea obiectivului gen. POSDRU si a principalelor obiective operationale ale DMI 5.2.In urma participarii la prog.integrate oferite rata de ocupare va creste cu un procent de 18.6% din totalul de 752 pers.certificate in cadrul serviciilor integrate din proiect.

In plus,implementarea va conduce la imbunatatirea calitatii resurselor umane din zonele urbane si rurale aferente celor trei regiuni de dezvoltare prin oferirea unui pachet inovativ,personalizat de masuri active de ocupare pentru 160 persoane fara loc de munca.

COMPLEMENTARITATE

Proiectul este complementar cu Strategia Europeana privind Ocuparea Fortei de Munca prin sustinerea ocuparii somerilor, persoanelor inactive, persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca si fata de Agenda Lisabona, contribuind la crearea unei piete a muncii moderne si inclusive si la cresterea numarului de persoane ocupate, prin facilitarea cooperarii actorilor care activeaza in acelasi domeniu si prin imbuntatirea  abilitatior membrilor grupului tinta.Proiectul propune actiuni integrate de informare,consiliereprofesionala,mediere si formare profesionala fiind astfel in concordanta cu Cadrul Strategic National de Referinta 2007-2013 (C.S.N.R.),care reprezinta documentul strategic national prin care se stabilesc prioritatile de interventie ale Instrumentelor Structurale.

Printre aceste prioritati figureaza si dezvoltarea si folosirea mai eficienta a capitalului uman din Romania,respectand cresterea competitivitatii pe termen lung a economiei romanesti.Obiectivul ProgramuluiNational de Reforme pentru cresterea ocuparii fortei de munca este cresterea participarii pe piata muncii si promovarea calitatii ocuparii fortei de munca,obiectiv ce se regaseste si in proiectul nostru care isi propune sa consilieze/informeze/formeze/califice 940 de persoane.De asemenea,asigurarea egalitatii de gen reprezinta o prioritate transversala a Programului National de Reforma.Aceasta se regaseste si in proiectul propus de noi intrucat asigura egalitatea de sanse,atat in cadrul echipei de management a proiectului, cat si pentru participantii proiectului nostru.

Proiectul este complementar si cu Stategiile de Dezvoltare Regionale Bucuresti- Ilfov, Nord Vest si Centru prin contributia la dezvoltarea resurselor umane pentru cresterea gradului de ocupare pe piata muncii prin promovarea educatiei adultilor si a formarii continue.Rezultatele si experienta acumulata in cadrul proiectului pot fi integrate in strategiile organizatiei solicitante si in strategiile locale,regionale si chiar nationale,asigurandu-se o abordare integrata.Proiectul se afla in concordanta si cu prioritatile PRAOIS din cele trei regiuni de dezvoltare privind:-Cresterea gradului de ocupare-Adaptarea ofertei de formare profesionala initiala la nevoile pietei muncii-Asigurarea transparentei informatiilor pe piata muncii.Pe plan orizontal complementaritatea este asigurata de continuarea proiectelor deja dezvolatate de parteneri care au mai gestionat in trecut proiecte de dezvolare a resurselor umane in mediul rural si nu numai.

Totodata,proiectul este complementar cu masurile PNDR 111 (prin care se organizeaza cursuri de pregatire in domeniile agricole) si 312 (care sprijina antreprenoriatul in mediul rural).Proiectul de fata,prin obiectivele urmarite,prin activitatile puse in practica si prin rezultatele preconizate este complementar cu DMI 2.1 din POS DRU,care abordeaza formarea profesionala a tinerilor,inclusiv din mediul rural,pentru obtinerea de competente si aptitudini necesare pe piata muncii.De asemenea,acest proiect este complementar cu DMI 3.1- Promovarea culturii antreprenoriale;DMI 3.3-Dezvoltarea parteneriatelor si incurajarea initiativelor partenerilor sociali si societatii civile;DMI 5.1-Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare;DMI 6.1-Dezvoltarea economiei sociale;DMI 6.2-Imbunatatirea accesului si participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii.Totodata,este evidenta complementaritatea sa cu Strategia integrata de dezvoltare a resurselor umane prin care se urmareste dezvoltarea unui sistem de formare profesionala continua,transparent si flexibil,care sa asigure cresterea ocupabilitatii,adaptabilitatii si mobilitatii fortei de munca si care sa raspunda nevoilor intreprinderilor de forta de munca calificata.Complementaritatea cu Programul Operational Sectorial de Mediu se realizeaza prin activitatile propuse in cadrul AP 3 „Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si intreprinderilor”intrucat proiectul promoveaza programe de formare care contin elemente ale dezvoltarii durabile.

Complementaritatea cu Programul Operational Regional–Axa Prioritara 3-Domeniul Major de Interventie 3.4-Investitie pentru dezvoltarea infrastructurii fizice necesare in sistemul de educatie si formare profesionala initiala si continua-rezulta din faptul ca POR isi propune sustinerea eforturilor pentru crearea conditiilor materiale pentru dezvoltarea resurselor umane, iar proiectul de fata intreprinde demersuri in scopul pregatirii resurselor umane din mediul rural.In ceea ce priveste programele prin care institutiile abilitate ale statului (Agentiile Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca) furnizeaza servicii de sustinere a integrarii fortei de munca din mediul rural pe piata muncii,consideram ca proiectul de fata propune activitati complementare,intrucat se adreseaza unor arii geografice neacoperite de AJOFM-uri si unor domenii neabordate pana in prezent in aceste zone rurale precum organizarea de seminarii tematice.

SUSTENABILITATE

Asigurarea sustenabilitatii proiectului reprezinta pentru parteneriat un obiectiv pe termen lung asumat inca din momentul constituirii.Inca din faza de scriere a proiectului, aplicantul si partenerii au elaborat o strategie clara pentru continuarea si dezvoltarea activitatilor proiectului si dupa finalizarea finantarii nerambursabile.Proiectul s-a nascut din dorinta partenerilor de a transfera expertiza si experienta dobandita in implementarea altor proiecte cu finantare europena.Astfel S care este implicat in proiecte in cadrul POSDRU DMI 3.1, P1 implicat in POSDRU DMI 5.2, doresc continuarea activitatilor dezvoltate si experientelor acumulate prin implementarea acestuia iar P2 si P3 urmaresc dobandirea de experienta prin activitatile desfasurate in cadrul proiectului, in lucrul cu grupul tinta din mediul rural (consiliere, mediere, formare, plasare).

Sustenabilitatea proiectului rezida in principal ca efect imediat al masurilor furnizate in cadrul proiectului respectiv informare, consiliere,job training, formare (cursuri si certificare de competente), mediere.

Transferabilitatea rezultatelor proiectului catre alte domenii/institutii/grupuri tinta neacoperite in cadrul proiectului se va realiza prin diseminarea bunelor practici dobandite in cursul implementarii proiectului, catre alti furnizori de formare profesionala continua si catre alte institutii cu profil similar.Proiectul urmareste sa reprezinte un model de buna practica (o dovada in acest sens sunt proiectele strategice aflate in implementare la S si P1) care va putea fi replicat si diseminat pe piata.In acest sens proiectul urmareste in principal promovarea masurilor rapide, eficiente de ocupare (ex: certificare competente etc), precum si a mobilitatii geografice a fortei de munca din mediul rural care au posibilitatea prin intermediul acestor servicii sa-si gaseasca mai usor un loc de munca.Avand in vedere specificul persoanelor din mediul rural, proiectul a plecat de la premisa ca o piedica in calea cresterii gradului de ocupabilitate in mediul rural o reprezinta si accesul dificil la informatiile de pe piata muncii-astfel se doreste replicarea prezentului proiect si in alte comunitati rurale fie prin accesare de fonduri nerambursabile, fie prin finantarea de la bugetele locale.

Au fost avute in vedere diverse metode de transfer al rezultatelor proiectului la nivel orizontal, vertical si  institutional astfel:La nivel orizontal, experienta dobandita in urma implementarii proiectului va fi transferata catre alte organizatii interesate de implementarea de proiecte cu finantare nerambursabila prin intremediul site-ului proiectului si a paginii de internet a fiecarui partener.Activitatile proiectului vor fi dezvoltate si perfectionate si vor servi drept exemple de buna practica la nivel local/regional si national. La nivel vertical, transferul va fi realizat prin punerea la dispozitia tuturor celor interesati a metodelor si instrumentelor folosite in implementarea proiectului.In acest sens se urmareste popularizarea proiectului ca si exemplu de buna practica. Integrarea institutionala a rezultatelor proiectului, la nivelul institutiei solicitantului va avea loc dupa incetarea finantarii, in cadrul formalizat prin intermediul site-ului dezvoltat in cadrul proiectului.De asemenea autorizarea solicitantului si a partenerilor in noi domenii asigura in mod evident consolidarea pozitiei acestora pe piata ca furnizor de formare profesionala si imbunatatirea calitatii serviciilor de dezvoltare a resurselor umane furnizate.Prin intermediul proiectului solicitantul si partenenerii vor furniza noi cursuri de formare profesionale. Parteneriatul dezvoltat cu ocazia implementarii prezentului proiect va fi continuat si dupa finalizarea acestuia.Bazele de date create in cadrul proiectului (cea cu grupul tinta si cea cu angajatori) vor ramane la dispozitia solicitantului si a partenerilor care vor continua furnizarea de servicii de masuri active si de mediere.In vederea dezvoltarii ca furnizor de fromare profesionala, Solicitantul intentioneaza sa foloseasca experienta dobandita prin intermediul proiectului in vederea dezvoltarii de noi proiecte viitoare. Din punct de vedere financiar, dupa finalizarea implementarii proiectului, cheltuielile cu intretinerea spatiilor si salariile angajatilor vor fi suportate din bugetul aplicantului si al fiecarui partener care va continua sa furnizeze servicii de masuri active, de formare profesionala si de evaluare de competente.Totodata, la incheierea proiectului, dotarile logistice, informationale si celelalte resurse vor ramane in proprietatea partnenerilor si ale solicitantului, ceea ce va permite desfasurarea in continuare, in conditii optime, a activitatilor de formare profesionala si de evaluare de competenete derulate prin proiect.

Proiectul dovedeste o abordare integrata asigurandu-se de urmatoarele aspecte: parteneriatul dezvoltat prin intermediul proiectului va functiona in baza metodologiilor si pe baza experientei acumulate in perioada de implem pentru viitor (in baza replicarii proiectului si in cadrul altor autoritati locale din mediul rural) transferand rezultatele si bunele practici la nivel orizontal si vertical, iar din punct de vedere financiar se va autosustine prin furnizarea de servicii de dezvoltare de resurse umane contra cost sau sustinute din bugetele proprii. Pentru finantarea programului de formare profesionala continua, respectiv a certificarii de competente dobandite in mod informal/non-formal, dupa incetarea finantarii oferite in cadrul proiectului, este avuta in vedere si o combinare a surselor de finantare: atragerea de fonduri private prin oferirea contra cost a acestor servicii, respectiv atragerea unor finantari externe, inclusiv o noua finantare FSE sau chiar bugetare de la bugetele locale.Resusele umane implicate in implementarea proiectului beneficiaza in mod clar de o experienta care va fi utilizata in implementarea de alte proiecte de dezvoltare a resurselor umane.